เข้าผ่านทางเมนูหลัก "ประเมินสมรรถนะ"  และ เมนูย่อย "ข้อมูลกิจกรรมการประเมินส่วนคณะ"


วิธีเลือกเมนู

  • เลื่อนเมาส์วาง(ไม่ต้องคลิก) บนเมนู "ประเมินสมรรถนะ" จะมีเมนูย่อยปรากฎเป็นแถวลงมา
  • เลื่อนเมาส์มายังเมนูย่อย ที่ต้องการ แล้วคลิก 1 ครั้งแสดงหน้าจอ ข้อมูลกิจกรรมการประเมิน(คณะ) ซึ่งจะแสดงข้อความบอกกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

ดังตัวอย่าง คือ "รอบประเมิน 2563/2 ช่วงประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 11 ธ.ค. 2562 ถึง 20 มิ.ย. 2563"

หากวันที่เริ่มต้น หรือ วันที่สิ้นสุด (ที่ได้กำหนดไว้ก่อนนี้) ไม่อยู่ในช่วงวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะแสดงวันที่ด้วยตัวอักษรสีแดง


ประกอบด้วย


หากกำหนดวันที่เริ่มต้น หรือ วันที่สิ้นสุด ไม่อยู่ในช่วงวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่สามารถบันทึกได้ มีข้อความแจ้งเตือน ดังรูป

14/02/63.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents