สำหรับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้าได้กำหนดค่าคาดหวังให้ผู้รับการประเมินไปแล้วเมื่อต้นรอบการประเมิน(ในระบบคือการประเมินรอบที่ 1 ของปี 2563) เมื่อครบรอบการประเมิน (ในระบบคือการประเมินรอบที่ 2 ของปี 2563) จะต้องนำใบประเมินเหล่านั้น มาเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน ซึ่งคณะ/หน่วยงานที่หัวหน้าได้จัดทำใบประเมินแล้ว สามารถนำใบประเมินมายังรอบที่ 2 ได้ทันที โดยให้เจ้าหน้าที่ระบบเป็นผู้ดำเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้

   เข้าผ่านทางเมนูหลัก "ประเมินสมรรถนะ"  และ เมนูย่อย "จัดการข้อมูลใบประเมินคณะ"

1. ระบุ รอบประเมิน เป็น 25xx/2 กดปุ่ม ค้นหา

2. แสดงรายการใบประเมิน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา และจะปรากฎปุ่ม "ดึงใบประเมินกลุ่มพนักงานฯ"


3. กดปุ่ม "ดึงใบประเมินกลุ่มพนักงานฯ" จะแสดงกล่องข้อความยืนยัน คลิก ตกลง


4. แสดงกล่องข้อความแจ้งการดำเนินการเรียบร้อย คลิก ตกลง


5. แสดงรายการใบประเมินของกลุ่มพนักงานฯ (เฉพาะรายที่ได้จัดทำใบประเมินรอบที่1แล้ว) ที่ย้ายข้อมูลมายังรอบที่ 2 โดยมีสถานะใบประเมินคงเดิมตามที่จัดทำไว้ในรอบที่1


21/01/63

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?