1.        กดปุ่ม "เพิ่ม"


2.        ระบบแสดงหน้า ใบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการ ให้กรอกข้อมูล

3.        "เลือกระดับ" ของผู้รับการประเมิน [ปฏิบัติงาน / บริหาร]

4.        ระบุผู้รับการประเมิน โดยการกดปุ่ม "ค้น"


4.1 ระบบเปิดหน้าจอ ค้นหารายชื่อผู้รับการประเมิน สามารถเลือกได้ว่าค้นหาภายในคณะเท่านั้น หรือ ค้นหาชื่อทั้งมหาวิทยาลัย "ระบุชื่อผู้รับการประเมิน"ที่ต้องการในช่องคำค้น แล้วกดปุ่ม "ค้น"

4.2 วางเมาส์ที่รายชื่อที่ต้องการ แล้ว คลิก เพื่อเลือกรายชื่อนั้นใส่ในใบประเมิน


4.3 ระบบจะใส่ข้อมูลส่วนตัวและสังกัดภาควิชา


5.        เลือกต้นแบบใบประเมินจากที่สร้างไว้ (ดูได้ที่ วิธีสร้างต้นแบบใบประเมิน) หรือ เลือกจาก <<ค่าคาดหวังรอบล่าสุด>> (เลือกค่าคาดหวังรอบล่าสุดได้ก็ต่อเมื่อใบประเมินรอบล่าสุดต้องประกาศผลการประเมินแล้ว) จะได้รายการสมรรถนะตามที่กำหนดไว้


ในรอบ 1/60 มีการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามอายุงานของผู้ถูกประเมิน ดังนั้น หากต้นแบบที่เลือกใช้มีระดับสมรรถนะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน จะมีสัญลักษณ์ ที่ช่องระดับสมรรถนะ ให้ทำการระบุระดับสมรรถนะใหม่ที่สอดคล้องกับอายุงานของผู้ถูกประเมิน

       


5.1 สามารถ เพิ่ม / ลบรายการสมรรถนะ เพิ่มเติมจากที่เลือกมาจาก "ต้นแบบใบประเมิน" ได้ (คลิกอ่านได้ที่ วิธีเพิ่มรายการสมรรถนะ  /  วิธีลบรายการสมรรถนะ)

       

6.        เลือกต้นแบบกรรมการ (จากที่เจ้าหน้าที่ของคณะได้สร้างกลุ่มกรรมการไว้) จะได้รายชื่อกรรมการประเมินทั้งกลุ่ม

                                                                       6.1        สามารถ เพิ่ม / ลบชื่อกรรมการ ที่เลือกมาจากต้นแบบกรรมการได้ (คลิกอ่านได้ที่ วิธีเพิ่ม/ลบรายชื่อกรรมการ)

               

7.        คลิกปุ่ม ระบุระดับสมรรถนะ ให้ครบทุกรายการ ระบบจะแสดงค่าคาดหวังตำแหน่ง

8.        กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกใบประเมิน

       


    • กรณีไม่ระบุค่าความจำเป็น หรือ สมรรถนะ จะมีข้อความแจ้งเตือนและมีสัญลักษณ์ *(สีแดง) แจ้งเตือนข้างช่องข้อความ

               

       

9.        ได้รายการใบประเมินที่มีสถานะใบประเมินเป็น "หัวหน้ากำหนดค่าคาดหวัง"

      • สถานะนี้ สามารถแก้ไขค่าคาดหวังตำแหน่งในใบประเมินได้


10.        เมื่อกำหนดค่าคาดหวังครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่มีการแก้ไขใดๆแล้ว  ให้ทำการยืนยันข้อมูลโดยการประกาศค่าคาดหวัง  (คลิกอ่านวิธีประกาศค่าคาดหวังได้ที่นี่)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator