หากต้องการโอนใบประเมินมาจากรอบก่อน ในรอบนี้จะต้องยังไม่สร้างใบประเมินใหม่เลย


1.        แสดงคำแนะนำว่า ท่านสามารถดึงค่าคาดหวังจากรอบประเมินก่อนหน้านี้ โดยการกดปุ่ม "โอนค่าคาดหวังรอบก่อนหน้า"
หรือ หากกดปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อทำการสร้างใบประเมินใหม่ด้วยตนเอง
กดปุ่ม "โอนค่าคาดหวังรอบก่อนหน้า"


2.        แสดงหน้าจอ "จัดการโอนค่าคาดหวังรอบก่อน" แจ้งข้อมูลใบประเมิน ได้แก่

      • จำนวนใบประเมินที่ท่านเป็นหัวหน้าในรอบก่อนหน้า
      • จำนวนใบประเมินที่ผู้ถูกประเมินลาออกแล้ว
      • จำนวนใบประเมินที่สามารถโอนข้อมูลได้

3.        กดปุ่ม "ดำเนินการ"


4.        ดำเนินการโอนข้อมูลเสร็จสิ้น จะแสดงตาราง รายการใบประเมินภายใต้ความดูแลของท่าน ในบทบาท หัวหน้า แสดงจำนวนใบประเมินทั้งหมด และ จำนวนใบประเมินที่ยังไม่ประกาศค่าคาดหวัง และ จำนวนใบประเมินมีปัญหาควรแก้ไขข้อมูล (แสดงเป็นแถบสีส้ม)

       


สำหรับใบประเมินที่มีแถบสีส้ม เป็นใบประเมินที่มีปัญหาที่ข้อมูลกรรมการหลัก  ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือสิ้นสภาพ ให้คลิกเข้าไปยังใบประเมินใบนั้นเพื่อตรวจสอบข้อมูล ดูได้ที่ วิธีแก้ไขใบประเมินแถบสีส้ม


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator