1. กดปุ่ม "เพิ่มหลายใบ"


 1. ระบบแสดงหน้า สร้างใบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการ แบบกลุ่ม ประกอบด้วยหน้าจอ 2 แท็บ
  • แท็บ 1. รายละเอียดใบประเมิน
  • แท็บ 2. รายชื่อผู้ถูกประเมินที่ต้องการสร้างใบประเมิน


 1. ในแท็บ 1. รายละเอียดใบประเมิน ต้องระบุข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนไปแท็บที่ 2.

3.1 "เลือกระดับ" ของผู้รับการประเมิน [ปฏิบัติงาน / บริหาร]

3.2 "เลือกภาควิชา" / "เลือกหน่วยงาน" ที่ผู้รับการประเมินถูกประเมิน

3.3 "เลือกช่วงอายุงาน" ของกลุ่มผู้ถูกประเมินที่ต้องการสร้างใบประเมิน ประกอบด้วยช่วง [ ไม่เกิน 2ปี / มากกว่า 2ปี แต่ไม่เกิน 5ปี / มากกว่า 5ปี]

3.4 "เลือก Track" ของกลุ่มผู้ถูกประเมินที่ต้องการสร้างใบประเมิน ประกอบด้วย
- อาจารย์ใหม่

- อาจารย์ใหม่เน้นบริการวิชาชีพสุขภาพ

- เน้นวิจัย
- เน้นสอน
- เน้นบริการวิชาชีพสุขภาพ        

3.5 เลือก ต้นแบบประเมิน (ถ้ามี) หรือ เพิ่ม / ลบรายการสมรรถนะแต่ละรายการ (ไม่แสดงต้นแบบเก่าที่สร้างก่อนรอบ 1/2560)

3.6 เลือก ต้นแบบกรรมการ (ผู้ดูแลระบบของคณะได้สร้างกลุ่มกรรมการไว้) จะได้รายชื่อกรรมการประเมินทั้งกลุ่ม หรือ  เพิ่ม / ลบรายชื่อกรรมการประเมินรายคน

3.7 เพิ่ม / ลบรายชื่อกรรมการผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี)

3.8 กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"


 1. ในแท็บ 2. รายชื่อผู้ถูกประเมินที่ต้องการสร้างใบประเมิน ในหน้าจอแสดงข้อมูลที่ระบุมาจากแท็บ 1. ได้แก่
  • อายุงาน
  • Track
  • คณะ
  • หน่วยงาน สามารถเลือกภาควิชา ที่ต้องการให้แสดงรายชื่อบุคลากรได้
  • รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่มีข้อมูลอายุงาน, Track ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุในแท็บ 1.


 1. เลือกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม (โอนย้าย 1 ราย) หรือกดปุ่ม (เป็นการโอนย้ายทุกราย) ย้ายไปยัง รายชื่อบุคลากรที่จะสร้างใบประเมิน
  หากบางรายมีใบประเมินในระบบแล้ว หรือ รายชื่อที่เลือกนั้นเป็นหัวหน้าหรือกรรมการ จะมีข้อความแจ้งเตือนและไม่สามารถเลือกรายชื่อนั้นได้ ดังรูป

 1. กดปุ่ม "ดำเนินการสร้างใบประเมินแบบกลุ่ม"


 1. ได้รายการใบประเมินจำนวนหลายรายการตามที่สร้าง มีสถานะใบประเมินเป็น "หัวหน้ากำหนดค่าคาดหวัง" หากไม่มีการแก้ไขใดๆแล้ว  ให้ทำการยืนยันข้อมูลโดยการประกาศค่าคาดหวัง


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator